Fiskereglar Eio 2018.

Fiske etter sjøaure og oppdretsslaks er tillete i fisketida. Det vil si at der skal ikke fiskes etter villaks.
Fiskeren plikter å respektere gjeldande fiskereglar. Brot på desse vil føra til bortvising utan rett til å få tilbakebetalt for fisket.

1. Villaksen er freda og skal straks setjast ut. Berekn vekt og lengde.
2. All fisk skal rapporterast same dagen den fangast også gjennutsatt fisk. Skriv in fangst i perm hjå YX.
3. Skjellprøvar skal takast av landet fisk over 2kg. Skjellprøvar skal leverast til kortselgar eller i postkasse hjå YX.
4. Fiskeutstyr skal vera tilpassa sjøaure fiske, Det er ikkje tillete å fiska med søkkje, sluk,wobbler eller spinnar tyngre en 18 gram det er ikkje lov med meir enn en 3 krok på sluk/wobbler, .krok til makkfiske maks nr1.
5. Bruk av klepp/tailer er forbode.Bruk finmaska knutefri håv.
6. Fangstbegrensing (baglimit),3 stk sjøaure per stang/døgn,oppdrettsfisk er unntatt frå baglimiten,det er innført minstemål for sjøaure på 40cm.
7. Fiskekortet (faktura) lyder på namn og kan ikkje overdragast til andre utan samtykke frå kortselgar. Kvittering på betalt fiske, samt betalt fiskeravgift til staten (alle som har fylt 18 år), skal visast på førespurnad.
8. Det er berre lov å bruke stang. Det kan berre brukast ei stang pr. person og fiskekort. Fiskestanga skal ikkje forlatast under fisket.
9. Fangstrapport skal leverast inn etter avslutta fiske. Dersom kortet ikkje blir levert tilbake, vill det føra til utestenging frå fiske i elva neste sesong.
Fangstrapport leverast hjå YX.
10. Fiskaren pliktar å respektera nærings- og brukarinteresser, m.a. ved ferdsel til og frå fiskeplass, og nytte tilvist parkeringsplass. Sjå til at det ikkje oppstår skade på gjerde, planter og årsvekstar.
11. Fiskedøgnet starter kl. 18:00 på oppført dato og varer i 24 timer.
Vær nøye med å rydde fiske- og rasteplassen når du dreg. Avfall tek du med.
Fisketider i Eidfjordvassdraget.
Eio 01.07-15.09
Eidfjord vatnet 15.07-15.09
SKITTFISKE!!

Hei fiskarar her er lit info om fisket i Eidfjordvassdraget.

Fiskereglar er som i 2016 og 17 med eit lite tillegg, pga eit par tilfeller med villaks i 2015.
Som dere veit er villaksen freda, dvs det skal ikkje fiskes etter laks. All villaks skal settes ut at (fang og slipp) viss det er sånn at laksen er så alvorleg skadd at den ikkje vil overleva, så skal den leverast til representant for eidfjordsportsfiske, eller på YX. Vidare så vil den grunneigar som har fiske den aktuelle dagen få levert laksen på dør av ein representant for eidfjordsportsfiske. Dette håper me, og elveigarlaget vil gjøre det sånn at enkelte ikkje blir fristet å få seg ein skada laks i frysaren.
Brot på fiskereglar vil føra til bortvising fra elva utan rett til å få tilbakebetalt for fiskekort.

I 2015 blei det slept 12000 laksesmolt ut fjorden, som eit luse forsøk. All smolt er fettfinne klippet, 6000 av dei er og slice behandla(vaksinert mot lus), i tillegg er alle individ merket, det kom igjen noen av disse i 2016(5stk). Der blei gjort eit liknande slep i 2016, forskarar reknar med at flere fisk frå slep i 2015 vill komma igjen i 2017, så i den anledning er det plassert lytte antenner i nedre delen av Langhølen, Klokkarhølen og i Bjoreio.
Denne fisken har hatt sin oppvekst på anlegget i Simadal, og kan ha skader på div finner og kan se ut som ein oppdrettfisk, men denne er og fettfinne klippet og skal settes ut igjen. Denne fisken skal betraktast som ein villaks og behandlast deretter.

Husk at det er sjøaure me fisker etter og tilpass utstyret for det. Det er ikkje ofte det er nødvendig med laksefiske utstyr for å fange ein stor aure. Elveigarlaget har presisert at dei ikkje vil sjå stenger som er større er 13 fot i elva.
Fiskekort er personlig og kan ikkje overdragast til andre dvs stang/fiskekort kan ikkje delast på fleire fiskarar.