Fiskereglar 2016.
Fiske etter sjøaure og oppdretsslaks er tillete i fisketida.

Fiskaren pliktar å sette seg in i og respektera gjeldande fiskereglar.

Brot på desse vil føra til bortvising utan rett til å få tilbakebetalt for fisket.

 

1. Villaksen er freda og skal straks setjast ut. Berekn vekt og lengde.

2. All fisk skal rapporterast same dagen den fangast også gjennutsatt fisk. Skriv in fangst i perm hjå YX.

3. Skjellprøvar skal takast av all avliva fisk over 2kg. Skjellprøvar skal leverast til kortselgar eller i postkasse hjå YX.

4. Fiskeutstyr skal vera tilpassa sjøaure fiske,Det er ikkje tillete å fiska med søkkje, sluk eller spinnar tyngre en 18 gram,kun ein trippel krok på sluk/wobbler. krok til makkfiske maks nr1.

5. Bruk av klepp/tailer er forbode.Bruk knutefri håv.Ha alltid med tang.

6. Fangstbegrensing (baglimit),3 stk sjøaure per stang/døgn,det er innført minstemål for sjøaure på 40cm. Oppdrettsfisk er unntatt frå baglimiten,

7. Fiskekortet (faktura) lyder på namn og kan ikkje overdragast til andre utan samtykke frå kortselgar. Kvittering på betalt fiske, samt betalt fiskeravgift til staten (alle som har fylt 18 år), skal visast på førespurnad.

8. Det er berre lov å bruke stang. Det kan berre brukast ei stang pr. person og to agn pr. stang. Fiskestanga skal ikkje forlatast under fisket.

9. Fangstrapport skal leverast inn etter avslutta fiske. Dersom fangstrapport ikkje blir levert så vil det føra til utestenging frå fiske i elva.Fangstrapport leverast hjå YX.

10. Fiskaren pliktar å respektera nærings- og brukarinteresser, m.a. ved ferdsel til og frå fiskeplass, og nytte tilvist parkeringsplass. Sjå til at det ikkje oppstår skade på gjerde, planter og årsvekstar.

11. Eidfjord sportsfiske er ikkje pliktig å tilbakebetale fiskekort dersom naturkatastrofar eller endringar av reglar m.m. frå myndighetenes side rammar fisket i elva.

Ved avbestilling er ikkje Eidfjord sportsfiske pliktig å tilbakebetale fiskekortet. Fiskekortet vert kun tilbakebetalt ( med fratrekk for omkostninger ) dersom me får solgt fisket til andre.

12. Fiskedøgnet startar kl. 18:00 på oppført dato og varer i 24 timar.

 

Vær nøye med å rydde fiske- og rasteplassen når du dreg. Avfall tek du med.

 

Fisketider i Eidfjordvassdraget .

ELV/VATN                                                LAKS                      SJØAURE

EIO                                                        FORBOD                01.07 til 15.09

EIDFJORDVATNET                           FORBOD                15.07 til 15.09

VEIG                                                     FORBOD                15.07 til 15.09

BJOREIO                                             FORBOD                 15.07 til 15.09

SIMADALSELVA                               01.07 til 15.09          01.07 til 15.09